timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
陰音濕濕 044:「08十大另異新聞‧下」
(2009/02/12)

雲海推介音樂:
 
下流社會 - 元衛覺醒
Se Yeu - Dam Vinh Hung
Wake me up before you go go - Wham!
少年遊 - 優客李林
家教 - 周吉佩
I'm back - 林健輝
明年今日 - 陳奕迅
人工智能 - 陳奕迅


 
 
 
 

時空咖啡館 YouTube 官方頻道